Regulamin płatności online

Regulamin płatności online w Homfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Homfi Rental Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

 1. Regulamin (dalej “Regulamin”) został przygotowany na podstawie ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest on udostępniony nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, kopiowanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Regulamin określa zasady płatności online w Homfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8/U8, numer KRS: 0000943668, REGON: 363588638, NIP: 6762500448, (dawniej: Nowodworski Estates spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.), adres e-mail: biuro@homfi.com, telefon: +48 12 345 21 30 oraz dla Homfi Rental Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-069), ul. Sukiennicza 8/U8, numer KRS: 0000580645, REGON: 36275426, NIP: 6762494570, adres e-mail: biuro@homfi.com, telefon: +48 12 345 21 30 (dalej „Homfi”).

§ 2.

 1. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie Usługi jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, numer KRS: 0000320590, REGON: 191781561, NIP: 5851351185, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013 (dalej “Blue Media”).
 2. Klientem jest każdy podmiot korzystający z Usług opisanych w Regulaminie (dalej “Klient”).

§ 3. 

 1. Blue Media świadczy na rzecz Klienta usługę płatniczą polegającą na umożliwieniu Klientowi realizacji złożonego zlecenia płatniczego poprzez wygenerowanie danych do płatności (numer rachunku, nazwa odbiorcy, tytuł, kwota) pozwalające na niezaprzeczalną identyfikację transakcji (dalej “Usługa”). 
 2. Blue Media jest dostawcą usług płatniczych zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych. Usługa jest świadczona droga elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Blue Media realizuje transakcje płatnicze wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
 4. Forma płatności: przelew bankowy.
 5. Blue Media realizuje Usługę do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia płatniczego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00. Klient nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez Blue Media.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta przelewem bankowym NE dokonana zwrotu na rachunek bankowy Klienta.
 7. Usługa jest nieodpłatna.
 8. Aby skorzystać z Usługi konieczne jest posiadanie:
  • dostępu do sieci Internet
  • adresu e-mail
  • zaktualizowanej przeglądarki internetowej
  • rachunku bankowego.

§ 4. 

Klient może złożyć reklamację na świadczoną Usługę w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą pisemną osobiście w siedzibie Blue Media lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pomoc.bluemedia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 58 7604 822 w godzinach 8:00 – 22.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 16:00 (połączenie płatne według stawek właściwego dla operatora telekomunikacyjnego) lub osobiście do protokołu w siedzibie Blue Media (w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze). Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis sprawy, numer i datę transakcji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej wpływu.

§ 5. 

 1. Homfi ani Blue Media nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 6.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Usługi jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, numer KRS: 0000320590, REGON: 191781561, NIP: 5851351185..
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w dostępnej na stronie www.bluemedia.pl w Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (dalej: „RODO”).
 3. Celem przetwarzania danych Klienta podanych przez niego w związku z dokonywaniem płatności online, jest realizacja Usługi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa między Klientem a Blue Media (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Blue Media obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Blue Media, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Usługi.

§7. 

 1. Warunkiem świadczenia przez Blue Media Usługi na rzecz Klienta jest zawarcie umowy poprzez zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację Usługi.
 3. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, jednakże całkowite wykonanie Usługi na rzecz Klienta skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2022 r.